ضوابط طرح تفصیلی (تراکم -تعداد طبقات)

    <p>شهروند گرامی شما از طریق مطالعه این ضوابط می توانید بر اساس قانون میزان طبقات و تراکم حد مجاز ملک خود را مشاهده نمایید. مبنای این ضوابط حداکثر محوز شما خواهد بود لذا برای افزایش خارج از این ضوابط باید از طریق طرح درخواست خود از طریق کمیسیون ماده پنج شهرداری ایلام اقدام نمایید در غیر اینصورت تخلف ساختمانی محسوب می گردد.</p>


     6.1.7.0
     گروه دورانV6.1.7.0