ارتباط با کارکنان

دفتر شهردار

شماره تماس:  33332353

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

آقای حسنعلی فرجی

شماره تماس:  33338269

 

معاونت توسعه معاونت خدمات شهری

آقای یاسان مهدوی

شماره تماس:  33308083

 

معاونت شهرسازی و معماری

آقای حمداله نصرت پور

شماره تماس:  33350288

 

معاونت امور زیربنایی و ترافیک

آقای علیرضا سروری

شماره تماس:  33350215

 

مدیریت شهرداری منطقه 1

آقای  علی محمد نوری

شماره تماس:  33330452

 

مدیریت شهرداری منطقه 2

آقای نجم ازمل

شماره تماس:  33310288

 

اداره حراست

آقای عمران اورنگ

شماره تماس:  33332590

 

اداره بازرسی

آقای علی بسطامی

شماره تماس:  90-33334570

 

اداره روابط عمومی

آقای محمد سلطانی

شماره تماس: 33337504

 

 

 

 

 

سازمان مدیریت پسماند

آقای پیام قربانی

شماره تماس:  33308082

 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

آقای اسمعیل رضایی

شماره تماس:  33365857

 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

آقای نظام کارزانی

شماره تماس:  32247513

 

سازمان مدیریت آرامستان ها

آقای علی نورائی نژاد

شماره تماس:   09188452004

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

آقای غلامرضا طاهری

شماره تماس:  32222052

 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

آقای مهران جنگلی

شماره تماس:  33334590

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

آقای علی نجات   عباسی مقدم

شماره تماس:  33350345

 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

آقای حبیب شریفی

شماره تماس:  33361113

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0