تعرفه سال 1395 شهرداری ایلام 
تعرفه سال 1396شهرداری ایلام 
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0