تعرفه سال 1395 شهرداری ایلام 
تعرفه سال 1396شهرداری ایلام 
 

V5.2.0.0