لیست هزینه های شهرداری ایلام در شش ماهه نخست سال 1393 به شرح ذیل می باشد: 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0