لیست هزینه های شهرداری ایلام در شش ماهه نخست سال 1393 به شرح ذیل می باشد: 

V5.2.0.0