کل درآمد شش ماهه نخست شهرداری ایلام در سال 1393 به شرح ذیل می باشد: 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0