کل بودجه شهرداری ایلام در سال 1400 به شرح ذیل می باشد:
نظر به راه اندازی سیستم خزانه داری واحد کلیه بودجه شهرداری ایلام و سازمان های تابعه به صورت متمرکز خواهد بود.

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0