پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کل بودجه شهرداری ایلام در سال 1393 به شرح ذیل می باشد:

V5.2.1.0