کل بودجه شهرداری ایلام در سال 1393 به شرح ذیل می باشد:

V5.2.0.0