بانك ملي

 شعب بانك ملي در ايلام


رديف

 كد شعبه

آدرس 

 تلفن

 عابربانك

 1

 6007

 ايلام - ابتداي بلوار شهيد بهشتي - نبش شمالي ميدان امام حسن

 08412220786

 دارد

 2

 6006

 ايلام - بلوار شهيد بهشتي

 08412222697

 دارد

 3

 6005

 ايلام - ميدان انقلاب

 08413350736

 دارد

 4

 6003

 ايلام - دادگستري ايلام

-

 دارد

 5

 5996

 ايلام - بلوار جنوبي امام - جاده مهران

 08413338229

 دارد

6

5995

ايلام - خيابان رسالت

08413333110

دارد

7

5990

ايلام - بلوار مدرس - چهارراه بوستان

08412225799

دارد

8

5987

ايلام - ميدان امام خميني

08413341988

دارد

9

5986

ايلام - خيابان خرمشهر - روبروي آتش نشاني

08413341078

دارد

10

5985

ايلام - خيابان شادآباد

08413337310

دارد

11

5984

ايلام - خيابان پاسداران

08413332224

ندارد

12

5983

ايلام - خيابان شهداء

08413330922

دارد

13

5982

ايلام - خيابان سعدي

08413331166

دارد

14

5981

ايلام - خيابان طالقاني

08413330207

دارد


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0