بانك صادرات

 شعب بانك صادرات در ايلام


 رديف

كد شعبه 

آدرس 

 تلفن

 عابر بانك

 1

 2407

 ايلام - خيابان وليعصر

 08413338049

 دارد

 2

 1595

ايلام - ميدان امام 

08413338486 

 دارد

 3

 1576

 ايلام - خيابان آيت اله حيدري

 08413332612

 دارد

 4

 1378

 ايلام - خيابان وليعصر

 08413332110

 دارد

5

2408

ايلام - خيابان شهداء

08413330130

دارد

6

3442

ايلام - چهارراه سعدي

08413333315

دارد

7

2343

ايلام - خيابان رسالت

08413334926

دارد

8

2359

ايلام - خيابان خرمشهر

08413345209

دارد

9

2109

ايلام - بلوار سيدالشهداء

08413347957

دارد

10

2321

ايلام - بلوار جنوبي امام

08413330131

دارد

11

4152

ايلام - روستاي بانقلان

08412223270

دارد

12

190

ايلام - خيابان فردوسي - بالاتر از ميدان 22 بهمن

08413337205

دارد


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0