دانشگاه ها

واحد هاي دانشگاهي ايلام

 

 رديف

نام دانشگاه

 آدرس

 تلفن

آدرس سايت

 1

دانشگاه ايلام

 ايلام - بانگنجاب - خيابان پژوهش

08412221903

www.ilam.ac.ir

 2

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

 ايلام - بانگنجاب - خيابان پژوهش

7-08412227126

www.medilam.ac.ir

3

دانشگاه پيام نور ايلام

ايلام - بلوار دانشجو

08412228313
08412228316

www.pnu.ac.ir

4

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

ايلام - بلوار دانشجو

7-08412227526

www.ilam-iau.ac.ir

5

پرديس تحصيلات تكميلي ايلام
واحد علوم و تحقيقات

ايلام - بلوار دانشجو - روبروي دانشگاه آزاد
اسلامي

5-08412239071

www.ilm.srbiau.ac.ir

6

مركز آموزش علمي كاربردي ايلام 1

ايلام - بانگنجاب - خيابان پژوهش - پايين تر از مركز
صدا و سيما

5-08412235014

www.parsian-uast.com

7

مركز آموزش علمي كاربردي ايلام 2 
(شهيد رضايي نژاد)

ايلام - خيابان جمهوري اسلامي - جنب خيابان مفتح 

2-08413366450

www.ilam2.ir 

 8

 موسسه آموزش عالي باختر ايلام

ايلام - ميدان دانش - بلوار رزمندگان - انتهاي
 خيابان مهديه

9-08412238166

www.cms.bakhtar.ac.ir

 9

 دانشكده فني و حرفه اي سما واحد
برادران

ايلام - خيابان رسالت

08412380890

 www.ilam-samacollege.ir

10

دانشكده فني و حرفه اي سما واحد
خواهران

ايلام - خيابان اشرفي اصفهاني

08413380892

www.ilam-samacollege.ir

 11

مركز تربيت معلم امام جعفر صادق

 ايلام - خيابان استقلال - روبروي مديريت برنامه ريزي
 و بودجه استان ايلام

 08413338178
08413340588

www.ejsilam.cfu.ac.ir 

 12

 مركز تربيت معلم شهيد مدرس

 ايلام - بانگنجاب

08412227071


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0