دريافت فرم هاي حوزه شهرسازي
 

 فرم درخواست در
شهرسازي

 فرم اصول و ضوابط
تهيه نقشه

 اعلام شروع
عمليات ساختماني

 گواهي اتمام
عمليات ساختماني

 فرم گزارش مراحل
پيشرفت عمليات ساختماني

 فرم درخواست
پايان كار

 پروانه ساختماني

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0