مدارک موردنیاز واحدنوسازی
 
  • مدارک مورد نیاز صدور پروانه

                1-اصل و فتوکپی سند مالکیت

                2-اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

                3-اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

               4-اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

               5-اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

* حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک فوق الزامی است

  • مدارک مورد نیاز صدور گواهی

                1-اصل و فتوکپی سند مالکیت

                2-اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

                3-اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

               4-اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

*حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک فوق الزامی است

  • مدارک مورد نیاز تفکیک

               1-مفاصا حساب نوسازی یا معافی آن

              2-درصورتیکه ملک تفکیک شده باشد، صورت جلسه و نقشه تفکیک ثبت مربوطه ارائه شود

  • مدارک مورد نیاز پاسخ استعلام از طرح

             1-ارائه استعلام از مراجع ذیربط(بانک- دفترخانه اسناد رسمی - ارگان دولتی و ...)

  • مدارک مورد نیاز پاسخ استعلامات کسب و پیشه

             1-ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه

            2-ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی، مالک ملک باشد)6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0