سخن شهردار

خدمت صادقانه 

مبارزه با فساد 

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0