پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کل درآمد شش ماهه نخست شهرداری ایلام در سال 1393 به شرح ذیل می باشد: 

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0