پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کل بودجه شهرداری ایلام در سال 1400 به شرح ذیل می باشد:
نظر به راه اندازی سیستم خزانه داری واحد کلیه بودجه شهرداری ایلام و سازمان های تابعه به صورت متمرکز خواهد بود.

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0